นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ thecenterai.com  ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์เป็นอย่างยิ่ง และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบถึงแนวทางการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ของ thecenterai.com ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่ความตาย

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ thecenterai.com เก็บรวบรวม

ว็บสล็อต thecenterai.com อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

 • ชื่อ นามสกุล
 • อีเมล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • เพศ
 • วันเดือนปีเกิด
 • ที่อยู่
 • ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

thecenterai.com เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อใช้ในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์
 • เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิก
 • เพื่อใช้ในการให้บริการต่างๆ ของเว็บไซต์
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ thecenterai.com พิจารณาว่าจำเป็น

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บสล็อต thecenterai.com จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์เท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้ โดยปกติแล้ว thecenterai.com จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

thecenterai.com อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ให้แก่บุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของ thecenterai.com เช่น บริษัทผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน บริษัทผู้ให้บริการด้านการตลาด
 • หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้งานเว็บไซต์มีสิทธิในการขอเข้าถึง ขอแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ thecenterai.com ไม่สามารถดำเนินการได้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยการติดต่อ thecenterai.com ผ่านทางอีเมล

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

thecenterai.com ได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปิดเผย การดัดแปลง หรือ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย thecenterai.com จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมตามมาตรฐานสากล

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บสล็อต thecenterai.com อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว โดย thecenterai.com จะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญผ่านทางเว็บไซต์

ช่องทางการติดต่อ

หากผู้ใช้งานเว็บไซต์ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือต้องการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อ thecenterai.com สล็อตเว็บตรง